დაგვიკავშირდით
+995 551 44 42 33
c.e.b.16@mail.ru
აირჩიეთ ენა: RU EN GE
servisi gadmowereT gancxadebis forma
>
momsaxureba
obieqtze Sesrulebuli samuSaoebis Sefaseba/inspeqtireba (maT Soris forma N2-is mixedviT)
შესრულებულ სამუშაოთა აქტების ინსპექტირება აუცილებელია რათა დამკვეთი (დეველოპერი, ინვესტორი, მეპატრონე) დარწმუნებული იყოს ხარჯების მიზნობრიობაში
ობიექტზე შესრულებული სამუშაოების აქტების (ე.წ. ფორმა N2) შეფასება-ინსპექტირება მოიცავს:
ექსპერტიზა ობიექტზე აზომვების ჩატარებას და მიღებული მოცულობების შედარებას პროექტთან, დაფარულ სამუშაოების აქტებთან, ხარჯთაღრიცხვასთან, შესრულებული სამუშაოების აქტებთან;
შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსებისა დანახარჯებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან;
შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალების ღირებულების, შრომის ანაზღაურების, მანქანა-მექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას ხარჯთაღრიცხვასთან, შესყიდვის დოკუმენტებთან;დამატებითი დაკვეთის შემთხვევაში, აგრეთვე შეიძლება მოიცავდეს:
შესრულებული სამუშაოების აქტებში მოცემული მასალების ღირებულების, შრომის ანაზღაურების, მანქანა-მექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან;
ყველა დანარიცხების ოდენობის შედარებას საშუალო საბაზრო მაჩვენებლებთან;
xarjTaRricxvis inspeqtireba/ Sesabamisobis dadgena

საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შეფასება - ინსპექტირება, აუცილებელია როგორც დამკვეთისათვის (დეველოპერი, ინვესტორი, მეპატრონე), ასევე მენარდისათვის. ინსპექტირების შედეგად:


საპროექტო ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის შეფასება - ინსპექტირება მოიცავს:


ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მოცულობების შედარებას პროექტით განსაზღვრულ მოცულობებთან;
ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის ხარჯის, შრომითი რესურსების დანახარჯებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შესაბამისობის დადგენას ნორმატიულ-ტექნიკურ დოკუმენტებთან;
ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული მასალის, შრომითი რესურსებისა და მანქანა-მექანიზმების გამოყენების დანახარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო ფასებთან;
გაუთვალისწინებელი ხარჯების, ზედნადები ხარჯების, დროებითი შენობა-ნაგებობების ხარჯების შედარებას საშუალო საბაზრო მონაცემებთან; 

teqnikuri zedamxedveloba - inspeqtireba

ტექნიკური ზედამხედველობა - ინსპექტირება

Senoba-nagebobis saproeqto dokumentaciis inspeqtireba

შენობა - ნაგებობის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ინსპექტირება 

Senoba nagebobis an misi nawilebis teqnikuri mdgomareobis inspeqtireba, proeqtTan Sesabamisoba

შენობა ნაგებობის ან მისი ნაწილების ტექნიკური მდგომარეობის ინსპექტირება, პროექტთან შესაბამისობა